Product niet gevonden of heeft u een ontwerp op maat nodig? Neem vrijblijvend CONTACT met ons op! Bijna alles is mogelijk bij Veenstra Stickers!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bedrijf: Veenstra stickers
KVK nummer: 70396191
BTW nummer:NL204051599B01
Adres: unia 8, 9202 JW Drachten
E-Mail adres: info@veenstrastickers.nl
Telefoonnummer:

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Veenstra stickers en op iedere tussen Veenstra stickers en consument tot stand gekomen overeenkomst.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Veenstra stickers.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Veenstra stickers behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Veenstra stickers erkend.
1.4 Veenstra stickers garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 De door Veenstra stickers opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn een termijn van 30 dagen overschrijdt, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Veenstra stickers worden teruggestort op het rekeningnummer waarvan de betaling afkomstig is.

3. Prijzen
3.1 Alle aanbiedingen van Veenstra stickers zijn vrijblijvend en Veenstra stickers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd.
Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Veenstra stickers worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kan ik de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor uw rekening. Indien de pakketten onvoldoende gefrankeerd terug gestuurd worden zullen deze geweigerd worden.

4.2 Indien Uw pakket beschadigd bij U aankomt dient U het pakket te weigeren onder vermelding van de reden dat het verpakkingsmateriaal beschadigd is.

U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen niet beschadigd zijn of voldoen aan de bestelling.
Indien uw artikel beschadigd is of niet voldoet aan uw bestelling dient U dit binnen 14 kalenderdagen te melden per e-mail aan Veenstra stickers onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Veenstra stickers zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling, dan behoudt Veenstra stickers zich het recht het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Veenstra stickers neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar veeenstrastickers@outlook.com zodat wij uw zending verwachten.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. Verstuur de producten zover mogelijk terug in originele doos, luchtkussenenvelop, brievenbusdoos of bij pakketpost in een gewone doos.
• Kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Bij het terugsturen van de volledige bestelling krijgt u het volledige bedrag teruggestort inclusief verzendkosten en exclusief retourkosten.
• Vermeld uw bank- of girorekeningnummer.
4.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.
4.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

5. Garantie
5.1 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk in overleg en met toestemming van Veenstra stickers dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.
Wij kunnen alleen garantie bieden als de bijgevoegde gebruiksaanwijzing opgevolgd is.
Veenstra stickers kan geen garantie bieden als stickers op glasweefsel of structuur houdende ondergronden worden aangebracht.

6. Betalingen
6.1 Betalingen worden gedaan via IDEAl/ pay pal.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Veenstra stickers verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Veenstra stickers en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Veenstra stickers op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Veenstra stickers behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Veenstra stickers gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bij alle afmetingen kunnen er een aantal Millimeters verschil in ontwerp zitten. Bij stickers met eigen namen erin veranderd de breedte en eventueel de lengte van de sticker iets bij langere of kortere namen.
9.2 Alle afbeeldingen op de internetsite en facebook pagina van Veenstra stickers zijn eigendom van Veenstra stickers. Afbeeldingen van Veenstra stickers mogen niet gepubliceerd, gekopieerd, overgenomen of verveelvoudigd worden zonder toestemming van Veenstra Stickers.

10. Overmacht
10.1 Veenstra stickers is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Veenstra stickers behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Veenstra stickers gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.3 Indien Veenstra stickers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde artikel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde artikel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Elektronische communicatie en bewijs
11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Veenstra stickers (dan wel door u ingeschakelde derden), is Veenstra stickers niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van veenstra stickers.
11.2 De administratie van Veenstra stickers geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

12. Diversen
12.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Veenstra Stickers zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Veenstra stickers vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.2 Veenstra stickers is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegterugkeren na winkel